Organizačná štruktúra PDF Tlačiť E-mail

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

Štruktúra

Slovenského misijného hnutia

 

Slovenské misijné hnutie (ďalej len SMH) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov záujmovým združením fyzických osôb a je samostatnou organizáciou s plnou právnou subjektivitou so sídlom na ul. Skuteckého č. 117/4 v Banskej Bystrici.

SMH má vo svojej organizačnej štruktúre niekoľko typov inštitúcií. Sú to inštitúcie sociálne a výchovno-vzdelávacie. Sociálnymi inštitúciami sú Dom sv. Vincenta a Komunitné centrum eMko a výchovno-vzdelávacou inštitúciou je Súkromné centrum voľného času SMH.

 

Dom sv. Vincenta

Najväčším projektom SMH je útulok pre dievčatá v Dome sv. Vincenta na ulici Kolárovej č. 14 v Banskej Bystrici, ktoré skončili svoj pobyt v detských domovoch a osobitných školách internátnych a pre dievčatá v rôznych krízových situáciách. Útulok bol prvých sociálnym zariadením tohto druhu na území Slovenska.

Útulok v Dome sv. Vincenta bol zriadený SMH na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 1.7.1993 v zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a bol zaregistrovaný na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 1.7.1993.

Dom sv. Vincenta spolupracuje s viacerými organizáciami v Banskej Bystrici (Úsmev ako dar, Alternatíva, UPSVR) za pomoci ktorých sa snaží vytvoriť pre dievčatá aktivity pre osobný rozvoj, získanie potrebných sociálnych zručností pre samostatné fungovanie v spoločnosti, založenie si rodiny, ale aj aktivity záujmové a voľnočasové.

Dom sv. Vincenta poskytuje sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu, individuálnu prácu s klientom, možnosť prípravy stravy v kuchynkách, možnosť prania a žehlenia osobných vecí, programy prevencie pre dievčatá cieľovej skupiny, záujmovú činnosť, športovú a kultúrnu činnosť. Dievčatá sú vedené k uplatneniu na trhu práce a je im poskytovaná aj pomoc pri hľadaní zamestnania. Priemerne sa v zariadení nachádza 22 dievčat. Maximálna kapacita je 30 a počas existencie Domu sv. Vincenta prešlo zariadením 210 dievčat.

 

Komunitné centrum eMko

Komunitné centrum eMko bolo zaregistrované na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 13.8.2014 a poskytuje sociálne služby podľa ustanovenia § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Odborný pracovník poverený riadením KC je Bc. Lenka Hirková.

 

Komunitné centrum poskytuje:

- sociálne poradenstvo (pomoc pri vybavovaní starobných a invalidných dôchodkov, pri vybavovaní občianskych preukazov, pri vybavovaní lekárov, zabezpečenie prechodného a nového bývania),

- pomoc pri uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (poskytovanie finančných pôžičiek, riešenie exekúcií a zadĺženosti klientov).

 

Činnosť Komunitného centra je zameraná na cieľové skupiny:

 

- Občan v hmotnej núdzi, žijúci na hranici chudoby,

- Marginalizovaná komunita obce,

- Občania bez prístrešia,

- Mladí dospelí po odchode z detských domovov,

- Rodiny s malými deťmi s nízkym príjmom,

- Osamelí seniori s nedostačujúcim alebo žiadnym príjmom,

- Občania s istým druhom závislosť (najmä alkohol),

- Dlhodobo nezamestnaní

 

Súkromné centrum voľného času SMH

Na základe žiadosti SMH a na základe predložených kladných stanovísk primátora Mesta Banská Bystrica a prednostky Krajského školského úradu v Banskej Bystrici rozhodlo Ministerstvo školstva SR o zaradení Súkromného centra voľného času SMH (ďalej len SCVČ SMH) do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR s účinnosťou od 1.1.2005 v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Prvou riaditeľkou SCVČ SMH bola RNDr. Mgr. Margita Kováčová (2005), potom Mgr. Henrieta Tongeľová (2005-2007) a Mgr. Marcela Chromeková (2009-2010). Mgr. Zlatica Mečiarová (2010-2018) V súčasnosti je riaditeľkou SCVČ SMH Mgr. Judita Godžáková (od r. 2018). Počas svojho pôsobenia sa v súlade s platnou legislatívou stará ročne priemerne o 500 žiakov. SCVČ SMH malo najviac žiakov v školskom roku 2011/2012, kedy sa staralo o 913 žiakov.

Cieľom SCVČ SMH je vychovávať samostatných, zodpovedných a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú smerom k ľudským a kresťanským hodnotám a prosociálnym aktivitám.

Prioritou je výchova detí, aby si vedeli vážiť svojich rodičov a vedeli si vyberať v dnešnom svete plnom ponúk tie správne hodnoty, ktoré im pomôžu nájsť samých seba, aby naplno rozvíjali a vyrástli v plnohodnotné otvorené osobnosti, ktoré dokážu aj slúžiť svojmu okoliu. SCVČ SMH sa venuje deťom a mladým bez rozdielu na ich vzdelanie, vierovyznanie, spoločenské postavenie, či kultúrne alebo národné pozadie.


Do svojich aktivít sa snaží začleniť aj tých, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji záujmu spoločnosti, v ktorej žijú. Je otvorená pre všetkých, ktorí majú chuť a záujem zažiť a spoznať niečo nové.

 

Činnosť SCVČ SMH je zameraná na deti a mládež najmä zo sociálne slabších prostredí. SCVČ SMH spolupracuje so základnými školami v Harmanci, Slovenskej Ľupči, Podkoniciach, Hiadli, so Základnou školou Š.Moysesa, ZŠ Bakossova,ZŠ SNP,ZŠ SSV, Evanjelickým lýceom a Katolíckmm gymnáziom Š.Moysesa v Banskej Bystrici, Základnou školou Narnia, a Telovýchovnou jednotou Kremnička, s divadlami, Diecéznym katechetickým úradom, Diecéznym Centrom pre rodinu,DCJPII, s Materským centrom v Podlaviciach a Mamina na síslisku Sásová a inými kultúrnymi inštitúciami.

 

Činnosť prebieha aj v Saleziánskom stredisku v Banskej Bystrici, v Dome sv. Vincenta,v Dome SMH, na farských úradoch v Radvani, Podlaviciach, na Fončorde,v Poltári, na obecnom úrade v Sl.Ľupči,v ZŠ Š.Moysesa, v Sokoliarni Biatec na Fončorde, a v Jazdiarňach Badín i Ľubietová.

 

SCVČ SMH, ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje tieto formy činnosti:

 

- pravidelnú záujmovú krúžkovú činnosť,

- príležitostnú činnosť

- prázdninovú činnosť

 

Pravidelná činnosť sa realizuje v jednotlivých krúžkoch v týchto oblastiach:

 

a) vzdelávacej,

b) spoločensko-vednej,

c) pracovno-technickej,

d) prírodovedno-enviromentálnej,

e) esteticko-výchovnej,

f) telesnej a športovej (turistickej),

g) rodičia a deti

 

Pravidelná činnosť zaujmových krúžkov sa uskutočňuje prevažne v popoludňajších hodinách počas celého týždňa a to v súlade s rozvrhom hodín a plánom činnosti.

Záujmové krúžky si deti a mládež vyberajú na základe vlastného záujmu.

Zvýšená pozornosť sa venuje najmä deťom a mládeži so sociálne znevýhodneného prostredia a na podporu ich talentov.

Príležitostná činnosť prebieha v súlade s ročným plánom počas celého roka, a to aj v dňoch pracovného pokoja a počas prázdnin. SCVČ pripravuje pre školy, deti ,mladých a rodiny rôzne programy a workshopy, divadlá i predstavenia napr. programy s témou „Výchovy k manželstvu a rodičovstvu“ v duchu kresťanských hodnôt života, „Akoby na vodu písal“ –interaktívne divadlo o živote Cyrila a Metoda, Kurzy Hlaholiky, Tvorivé workshopy a iné.

Prázdninová činnosť sa realizuje v čase letných prázdnin formou letných denných táborov pre deti v rôznych témach s pestrou ponukou programu.

 

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail